6. juli 2015

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægterne er revideret efter ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 2019

§1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Lisbjerg Fritids Liv
Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

§2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilbyde fritidsaktiviteter for lokalområdets børn, unge og voksne med en variation af tilbud og samtidig fremme det lokale foreningsliv.
Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§3. Foreningens drift:
Foreningens drift finansieres gennem kontingent og ansøgte tilskud.

§4. Medlemmer:
Foreningen er åben for alle, men henvender sig primært til lokalbefolkningen i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted, Århus Nord. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 måned efter, at der er rykket for det.

§5. Kontingent:
Kontingent er indeholdt i aktivitetsprisen. Man kan også tilmelde sig som passivt medlem.

§6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer og forældremyndighedshaver til medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer og forældremyndighedshaver til medlemmer. Hvert medlem repræsenteres ved en stemme.   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens hjemmeside med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.
Foreningens regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Kandidater skal være medlemmer af foreningen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 25% af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§8. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af min 5 personer (revideret fra oprindeligt 7 personer til 5).
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved den første generalforsamling vælges 4 medlemmer samt 1 suppleant
for en periode af 2 år og 3 medlemmer og 1 suppleant for en periode af 1 år.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
 3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§9. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen.
Planlægning, engagering af instruktører og afvikling af foreningens daglige aktiviteter varetages af den af bestyrelsen valgte leder indenfor rammer af det på generalforsamlingen vedtagne budget.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, organisering, regnskab og dokumentation.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. For omlægningsperioden aflægges et regnskab for perioden 1. maj til 31. december 2019.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§11. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved forfald af et menigt bestyrelsesmedlem i samarbejde med kasserer eller formand.

§12. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommune, Sport- & Fritid, for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.
Vedtages på stiftende generalforsamling den 12.8.08 ændringer vedtaget på generalforsamling 19. marts 2009. ændring (fjernelse af punkt 6 fra dagsorden) er vedtaget på generalforsamlingen maj 2013. Herudover er vedtægterne revideret efter generalforsamlingen den 22. maj 2017 samt den ekstraordinære generalforsamling den 7. november 2019